Politikalarımız

Home Politikalarımız

Vizyon / Misyon

Amacımız
Elasoft Yazılım, yaşanabilir, teknolojik, verimli, planlı, tasarruflu, yeşil bir dünya için kaliteli profesyonel yazılımlar üretmekdir.

Vizyonumuz
Elasoft Yazılım, yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler hayal eder.

Misyonumuz
İşletmelerin basit veya özel ticari uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımlar geliştirerek müşterilerinin karlılığını ve rekabet gücünü arttırmaktır. İnternetin gücünü işletmelere avantaj olarak dönüştürmektir.

demo14-img10

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikamız

 
 • Tüm süreçlerimizi müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirmek,
 • Olumsuz tüm süreçler birincil ve ikincil tüm yasal şartlar, finansal, operasyonel ve kurumsal şartlar, şirket politikası çerçevesinde, TS ISO 10002 prensip ve ilkeleri çerçevesinde çözümleyip müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde, kaliteli hizmet sunma anlayışıyla ele almak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç, beklentileri, şikayet ve önerileri doğrultusunda gerçekleşen çözümleri kalıcı hale getirmek.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Firmamıza ve Müşterilerimize ait bilgilerin yetkili merci ve kişilerce erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,                                                                  
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek.

Kalite,Çevre ve İSG Politikamız

 • Çalışanlarımızı kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği üzerinde oluşturabilecekleri etkileri konusunda bilinçlendirmek ve kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda aktif katılımını ve iletişimini sağlamak,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların, iş kazalarının ve meslek hastalıkları, çevresel olaylarla ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını zorunlu kılmak,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hedeflerinin tüm çalışanlarımıza net bir şekilde iletilmesini,
 • Faaliyetlerimizi ilgilendiren tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı ve güncellemeleri takip etmeyi,
 • Çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı, kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştireceğimizi.

Kurumsal Eğitim Politikamız

 • Çalışanlarımızın Kurum kültürü oluşturulmasını sağlaması,
 • Şirket içi ve dışı Motivasyonunun artırılması,
 • İş ve işgücü verimliliğinin artırılması,
 • Başarıyı arttıran temel faktörlerden biri olarak sahip olunan bilgi, beceri, yetkinliklerini arttırmak.

Arge Politikamız

 • Yapılacak araştırma-geliştirme çalışmaları için mevcut alt yapıyı sürekli iyileştirmek,
 • Gerçekleştirilen çalışmaların bilgi güvenliğini koruyarak güvence altına almak,
 • Ulusal  ve uluslararası standartlara uygun ve belirlenen süreçler dâhilinde yürütüldüğünün güvence altına alınması üzere gerekli araştırmalarda bulunmak,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğinin inovatif şekilde sağlanması.

Risk Yönetimi Politikamız

 • Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini ve analizini yapmak,
 • Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını,
 • Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi,
 • Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,

Süreç Yönetimi Politikamız

 • Proje süreci içerisinde elde edilen tecrübelerin organizasyon dahilinde kullanılmak amacıyla dökümante etmek ve personelin yararlanmasını sağlamak,
 • Kurumsal proje yaşam döngülerini belirlemek,
 • Süreç İyileştirme çalışmaları yapmaktır.

Araştırma Politikamız

 • Ulusal/uluslararası bazda üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kuruluşları ve özel sektör firmalarıyla bir araya gelerek yeni projeler geliştirmek ve üretmek,                                                                       
 • Bilimsel araştırmalar yaparak sürekli değişen ve yeni oluşan koşullara hızla uyum sağlamak.
infographics1

Satış Sonrası Hizmet ve Garanti Süresi Politikamız

 • Satışı yapılacak veya yapılmış  tüm ürünlerin kurulum , eğitim ve desteğini müşterilere kesintisiz sağlamak,
 • Müşteriler ile ilgili analiz, anket çalışmalarını yürüterek müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun şekilde faaliyete geçirmek ve  çözüme kavuşturmak.

İnsan Kaynakları Yetiştirme Politikamız

 • Şirketin bütün birimleri ile işbirliği içinde olma,başarıyı temel alan, adil bir çalışma ortamını benimsemek.
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitimlerle personelin bilgi,yetkinlik, motivasyon ve verimliliklerinin arttırmak.
 • Şirkette ihtiyaç duyulan eğitim ve gelişim konularını belirleyip , bir plan dahilinde uygulamak geri bildirimlerini takip edip incelemek

Proje Hazırlama ve Uygulama Politikamız

 • Tüm Proje önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Hedeflerimizle uyumlu proje önerilerinin  değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, projelendirmesine başlanması,
 • Proje başlangıç aşamasında projenin kapsamı , zaman, maliyet ve kalite hedeflerinin net olarak belirlenmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilmesi,
 • Proje yönetim sürecimize uygun olarak hazırlanması ve yönetilmesi

İnsan Kaynakları Politikası

 • İşe alım sürecinde din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri konularda ayırımcılık yapmamayı,
 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliğini sağlamayı ve korumayı
 • Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamayı
 • Çalışanlar için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek , alınmasını sağlamak ve ilişki yetkinliği arttırmak
 • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak, 
 • İnsan Kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.
About-02
demo14-img4

Proje Yönetim Ofisi Politikamız

 • Projelerde planlama, izleme ve iletişim hizmetlerinin  sağlanması,
 • Gelişim felsefesiyle projelerin yetkin kişiler tarafından anlık gözden geçirilip, takip edilebilmesi,
 • Kaynakların ortak ve etkin kullanılmasını sağlamak.

ölçme ve  Analiz Politikamız

 • Ölçümler sonucu belirlenen detaylarda Üst Yönetimin ve diğer birimlerin bilgi ihtiyaçlarını, objektif ve somut olarak sağlamak, 
 • Bilgi ihtiyaçlarının karşılanması için veri toplama, saklama ve analiz yöntemlerini bazı kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek.
demo14-img5
demo15-img9

Ürün Entegrasyonu Politikamız

 • Ürün veya hizmetin entegrasyona hazır hale gelindiğini göstermek ,
 • Entegrasyonlarını gerçekleştirmek ,
 • Ürünü veya hizmeti tamamlayıp teslim etmek.